ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ-ಹೆಸರು-ನದಿ ಹೆಸರುಗಳುಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಜ್ಯ-ಹೆಸರು-ನದಿ ಹೆಸರು


1 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ನಿಜಾಮ್ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ2 ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ- ಸೋಮಶಿಲಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ3 )ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ


4 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ಸಿಂಗೂರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ


5 )ಗುಜರಾತ್-ಉಕೈ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ತಪತಿ ನದಿ6 )ಗುಜರಾತ್-ಧಾರೊಯಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಸಬರಮತಿ ನದಿ
7 )ಗುಜರಾತ್-ಕದನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಾಹಿ ನದಿ


8 )ಗುಜರಾತ್-ದಾಂಟಿವಾಡಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬನಸ್ ನದಿ9 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಪಾಂಡೋಹ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಬೀಸ್ ನದಿ


10 )ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಬಾರ್ಡರ್-ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲೀಜ್ ನದಿ11 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ನಥ್ಪ ಝಾಕ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲಜ್ ನದಿ
12 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಚೇಮರಾ ಡ್ಯಾಮ್-ರವಿ ನದಿ

13 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚೆನಾಬ್ ನದಿ
14 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ದುಮ್ಕರ್ ಹೈಡ್ರೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಇಂಡಸ್ ನದಿ 
15 )ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಯುರಿ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಝೀಲಂ ನದಿ 
16 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಮೈಥಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರಾಕರ್ ನದಿ 
17 )ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಚಂಡಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ18 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಪ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ದಾಮೋದರ ನದಿ
19 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ತುಂಗಾ ಭಾದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ 
20 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಶರಾವತಿ ನದಿ 
21 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಳಿನಾಡಿ ನದಿ 22 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಅಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ23 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಸುಪ ಡ್ಯಾಮ್-ಕಾಲಿನಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ನದಿ 
24 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ-ಸಾಗರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು
25 ) ಕಾವೇರಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಹರಾಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು
26 ) ಹರಾಂಗಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ 
27 ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೃಷ್ಣ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ 
28 ) ಕೊಡಸಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾಳಿ ನದಿ-ಕೇರಳ 
29 ) ಮಲಂಪುಳಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಲಂಪುಳಾ ನದಿ-ಕೇರಳ 
30 ) ಪೀಚಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನಾಲಿ ನದಿ- ಕೇರಳ 
31 ) ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ
32 ) ಕುಂಡಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕುಂಡಲ ಸರೋವರ-ಕೇರಳ
33 ) ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ನದಿ-ಕೇರಳ 
34 ) ವಾಲಾಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ವಾಲಾಯರ್ ನದಿ-ಕೇರಳ 
35 ) ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ 
36 ) ನೆಯ್ಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ನೆಯ್ಯರ್ ನದಿ-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚು 
37 ) ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬೆಟ್ವಾ ನದಿ- 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 38 ) ಬರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರ್ನಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
39 )ಬರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ನರ್ಮದಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 
40 ) ಬನ್ಸಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಸೋನೆ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 41 ) ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚಂಬಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
42 ) ಯೆಲ್ದಾರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಪುರ್ನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
43 ) ಉಜನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೀಮಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
44 ) ಪವ್ನ ಡ್ಯಾಮ್-ಮಾವಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
45 ) ಮುಲ್ಶಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
46 ) ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
47 ) ಜಯಕ್ವಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
48 ) ಭಟ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಭಟ್ಸಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
49 ) ವಿಲ್ಸನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಪ್ರವಾಹ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
50 ) ತಾನ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ತಾನ್ಸಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

51 ) ಪನ್ಶೇತ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಅಂಬಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
52 ) ಮುಲಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
53 ) ಕೊಲ್ಕೆವಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವಶಿಷ್ಠ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
54 ) ಗಿರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಗಿರಾನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
55 ) ವೈತರ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವೈತರ್ಣ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ 
56 ) ರಾಧಾನಾಗರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೋಗಾವತಿ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ 
57 ) ಲೋವರ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ
58 ) ಮಿಡ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಪಿಪಿ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆ-ತೆಲಂಗಾಣ 
59 ) ಮೇಲ್ ಮನೇರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಕುದ್ಲೈರ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
60 ) ಖಾದಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮುತಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
61 ) ಗಂಗಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ 
63 ) ಜಲಪುಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಚ್ಚುಂಡ್ ನದಿ- ಒಡಿಶಾ 64) ಇಂದ್ರವಾತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಇಂದ್ರವಾತಿ ನದಿ-ಒಡಿಶಾ65 ) ಹಿರಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ-ಮಹಾನದಿ ನದಿ- ಒಡಿಸ್ಸಾ
66 ) ವೈಗೈ ಡ್ಯಾಮ್-ವೈಗೈ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 
67 ) ಪರುಂಚನಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪಾರಾಯಯರ್ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 68 ) ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾವೇರಿ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 
69 ) ಗೋವಿಂದ ಬಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹ ರಿಹಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ರಿಹಂಡ್ ನದಿ-ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ70 ) ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭಾಗಿರಥಿ ನದಿ-ಉತ್ತರಾಖಂಡ್


71 ) ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ - ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ


1 Comments

Previous Post Next Post