ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ

 https://sts.karnataka.gov.in/TET/hallticket.aspx

👆👆👆👆👆👆


*ದಿನಾಂಕ 03/09/2023 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.*

Post a Comment

Previous Post Next Post