ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಹೆಸರು-ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ


ರಾಜ್ಯ-ಹೆಸರು-ನದಿ ಹೆಸರು


1 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ನಿಜಾಮ್ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ2 ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ- ಸೋಮಶಿಲಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ3 )ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ

4 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ಸಿಂಗೂರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ
5 )ಗುಜರಾತ್-ಉಕೈ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ತಪತಿ ನದಿ
6 )ಗುಜರಾತ್-ಧಾರೊಯಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಸಬರಮತಿ ನದಿ
7 )ಗುಜರಾತ್-ಕದನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಾಹಿ ನದಿ
8 )ಗುಜರಾತ್-ದಾಂಟಿವಾಡಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬನಸ್ ನದಿ
9 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಪಾಂಡೋಹ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಬೀಸ್ ನದಿ
10 )ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಬಾರ್ಡರ್-ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲೀಜ್ ನದಿ
11 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ನಥ್ಪ ಝಾಕ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲಜ್ ನದಿ
12 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಚೇಮರಾ ಡ್ಯಾಮ್-ರವಿ ನದಿ
13 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚೆನಾಬ್ ನದಿ
14 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ದುಮ್ಕರ್ ಹೈಡ್ರೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಇಂಡಸ್ ನದಿ


15 )ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಯುರಿ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಝೀಲಂ ನದಿ
16 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಮೈಥಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರಾಕರ್ ನದಿ
17 )ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಚಂಡಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ
18 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಪ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ದಾಮೋದರ ನದಿ
19 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ತುಂಗಾ ಭಾದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ
20 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಶರಾವತಿ ನದಿ
21 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಳಿನಾಡಿ ನದಿ
22 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಅಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ23 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಸುಪ ಡ್ಯಾಮ್-ಕಾಲಿನಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ನದಿ
24 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ-ಸಾಗರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು
25 ) ಕಾವೇರಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಹರಾಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು26 ) ಹರಾಂಗಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ
27 ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೃಷ್ಣ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ
28 ) ಕೊಡಸಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾಳಿ ನದಿ-ಕೇರಳ
29 ) ಮಲಂಪುಳಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಲಂಪುಳಾ ನದಿ-ಕೇರಳ
30 ) ಪೀಚಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನಾಲಿ ನದಿ- ಕೇರಳ

31 ) ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ
32 ) ಕುಂಡಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕುಂಡಲ ಸರೋವರ-ಕೇರಳ
33 ) ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ನದಿ-ಕೇರಳ
34 ) ವಾಲಾಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ವಾಲಾಯರ್ ನದಿ-ಕೇರಳ
35 ) ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ
36 ) ನೆಯ್ಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ನೆಯ್ಯರ್ ನದಿ-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚು
37 ) ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬೆಟ್ವಾ ನದಿ-
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
38 ) ಬರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರ್ನಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
39 )ಬರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ನರ್ಮದಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
40 ) ಬನ್ಸಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಸೋನೆ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
41 ) ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚಂಬಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
42 ) ಯೆಲ್ದಾರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಪುರ್ನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ43 ) ಉಜನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೀಮಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

44 ) ಪವ್ನ ಡ್ಯಾಮ್-ಮಾವಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
45 ) ಮುಲ್ಶಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
46 ) ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
47 ) ಜಯಕ್ವಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
48 ) ಭಟ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಭಟ್ಸಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
49 ) ವಿಲ್ಸನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಪ್ರವಾಹ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
50 ) ತಾನ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ತಾನ್ಸಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
51 ) ಪನ್ಶೇತ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಅಂಬಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
52 ) ಮುಲಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
53 ) ಕೊಲ್ಕೆವಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವಶಿಷ್ಠ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
54 ) ಗಿರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಗಿರಾನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ55 ) ವೈತರ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವೈತರ್ಣ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ56 ) ರಾಧಾನಾಗರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೋಗಾವತಿ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ57 ) ಲೋವರ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ58 ) ಮಿಡ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಪಿಪಿ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆ-ತೆಲಂಗಾಣ


59 ) ಮೇಲ್ ಮನೇರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಕುದ್ಲೈರ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
60 ) ಖಾದಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮುತಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
61 ) ಗಂಗಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ


63 ) ಜಲಪುಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಚ್ಚುಂಡ್ ನದಿ- ಒಡಿಶಾ64) ಇಂದ್ರವಾತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಇಂದ್ರವಾತಿ ನದಿ-ಒಡಿಶಾ65 ) ಹಿರಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ-ಮಹಾನದಿ ನದಿ- ಒಡಿಸ್ಸಾ66 ) ವೈಗೈ ಡ್ಯಾಮ್-ವೈಗೈ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು
67 ) ಪರುಂಚನಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪಾರಾಯಯರ್ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು68 ) ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾವೇರಿ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು69 ) ಗೋವಿಂದ ಬಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹ ರಿಹಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ರಿಹಂಡ್ ನದಿ-ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ70 ) ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭಾಗಿರಥಿ ನದಿ-ಉತ್ತರಾಖಂಡ್71 ) ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ -ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

Post a Comment

Previous Post Next Post