ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

‘ಸಂಗಮ್ ಯುಗ’ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!1.ಸಂಗಮ್ ಯುಗದ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಎ. ಸಂಗಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರದೇಶವು ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.


ಬಿ. ಇದನ್ನು ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ1.ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
2. ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
3. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ.
4.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.ಉತ್ತರ 4
2.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೃತಿಯು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುಹಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ವರ್ತಕ ಕೋವಲಂ ಎಂಬುವವನು ಮಾಧವಿ ಎಂಬ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕನ್ನಗಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಕಥಾನಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ?ಎ. ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ
ಬಿ. ಪತ್ತಿನಪ್ಪಲೈ
ಸಿ. ಮಧುರೈಕಂಜಿ
ಡಿ. ತಿರುಕ್ಕುರಲ್ಉತ್ತರ: ಎ3. ಈ‌ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೃತಿಯು ಕೋವಲಂ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿ ಮಾಧವಿಯ ಸುಂದರ ಮಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?ಎ. ಎಟ್ಟುತ್ತೊಗೈ
ಬಿ. ಮಣಿಮೇಖಲೈ
ಸಿ. ತಿರುಕ್ಕುರಲ್
ಡಿ. ಸಿಲಪ್ಪತಿಗಾರಂಉತ್ತರ. ಬಿ
4. ಮಣಿಮೇಖಲೈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಎ. ಈ ಕೃತಿಯು ಮಣಿಮೇಖಲೈ ಹೇಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಿ. ಕತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಮೇಖಲೈ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ
1.ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
2.ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
3.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. 4.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.
ಉತ್ತರ.45.ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ‘ಪತ್ತಿನಿ ಪಂಥ’ದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಎ. ಪತ್ತಿನಿ ಪಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಗಿ ಪಂಥ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿ. ಕನ್ನಗಿ ಎಂದರೆ ‘ಶೀಲವಂತೆ ಪತ್ನಿ’ ಎಂದು ಅರ್ಥ.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ1.ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
2.ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
3.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. 4.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.ಉತ್ತರ. 4
6.ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಗಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ?


ಎ. ಚೇರನ್ ಸೆಂಗುಟ್ಟವನ್
ಬಿ. ಮಾಂಗುಡಿ ಮರುದನ್
ಸಿ. ಉದಿಯೆಂಜರಲ್
ಡಿ. ಕರಿಕಾಲಚೋಳ
ಉತ್ತರ. ಎ
7.ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯು ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದು ಅವನು‌ ಮರಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆದ ವೀರಕಥಾನಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ?ಎ. ಪತ್ತಿನಪ್ಪಲೈ
ಬಿ. ಪಾದಿರ್ರುಪ್ಪಟ್ಟು
ಸಿ. ಸಿಲಪ್ಪತಿಗಾರಂ
ಡಿ. ಮಣಿಮೇಖಲೈ
ಉತ್ತರ. ಎ8.ಮಾಂಗುಡಿ ಮರುದನ್ ಬರೆದ ಈ‌ ಕೆಳಗಿನ‌ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು‌ ಮಧುರೈ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ?ಎ. ಮಧುರೈಕ್ಕಂಜಿ
ಬಿ. ಪುರನಾನೂರು
ಸಿ. ನರ್ರಿನೈ
ಡಿ. ಕಲಿತ್ತೊಗೈಉತ್ತರ. ಎ
9.ಚೇರನ್ ಸೆಂಗುಟ್ಟುವನ್ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.1. ಚೇರನ್ ಸೆಂಗುಟ್ಟುವನ್ ಚೇರ ಸಂತತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದನು
2. ಪದಿರುಪ್ಪಟ್ಟು, ಪುರನಾನೂರ್ ಮತ್ತು ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ ಸೆಂಗುಟ್ಟುವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ1.ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.‌
2.ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
3.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ.
4.ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.ಉತ್ತರ. 4

Post a Comment

Previous Post Next Post