ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ನದಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಜ್ಯ-ಹೆಸರು-ನದಿ ಹೆಸರು

1 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ನಿಜಾಮ್ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ

2 ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ- ಸೋಮಶಿಲಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ

3 )ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ

4 ) ತೆಲಂಗಾಣ-ಸಿಂಗೂರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಂಜೀರಾ ನದಿ

5 )ಗುಜರಾತ್-ಉಕೈ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ತಪತಿ ನದಿ

6 )ಗುಜರಾತ್-ಧಾರೊಯಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಸಬರಮತಿ ನದಿ

7 )ಗುಜರಾತ್-ಕದನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಾಹಿ ನದಿ

8 )ಗುಜರಾತ್-ದಾಂಟಿವಾಡಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬನಸ್ ನದಿ

9 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಪಾಂಡೋಹ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಬೀಸ್ ನದಿ

10 )ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಬಾರ್ಡರ್-ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲೀಜ್ ನದಿ

11 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ನಥ್ಪ ಝಾಕ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಸಟ್ಲಜ್ ನದಿ

12 ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಚೇಮರಾ ಡ್ಯಾಮ್-ರವಿ ನದಿ

13 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚೆನಾಬ್ ನದಿ

14 ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ದುಮ್ಕರ್ ಹೈಡ್ರೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಇಂಡಸ್ ನದಿ

15 )ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ-ಯುರಿ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಝೀಲಂ ನದಿ

16 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಮೈಥಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರಾಕರ್ ನದಿ

17 )ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಚಂಡಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ

18 ) ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಪ್ಯಾಚೆಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ದಾಮೋದರ ನದಿ 

19 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ತುಂಗಾ ಭಾದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ 

20 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಶರಾವತಿ ನದಿ 

21 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಳಿನಾಡಿ ನದಿ 

22 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಅಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಕೃಷ್ಣ ನದಿ 

23 ) ಕರ್ನಾಟಕ-ಸುಪ ಡ್ಯಾಮ್-ಕಾಲಿನಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ನದಿ 

24 )ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ-ಸಾಗರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು 

25 ) ಕಾವೇರಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಹರಾಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 

26 ) ಹರಾಂಗಿ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ 

27 ) ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೃಷ್ಣ ನದಿ-ಕರ್ನಾಟಕ 

28 ) ಕೊಡಸಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾಳಿ ನದಿ-ಕೇರಳ 

29 ) ಮಲಂಪುಳಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಲಂಪುಳಾ ನದಿ-ಕೇರಳ 

30 ) ಪೀಚಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನಾಲಿ ನದಿ- ಕೇರಳ 

31 ) ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ 

32 ) ಕುಂಡಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕುಂಡಲ ಸರೋವರ-ಕೇರಳ 

33 ) ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ನದಿ-ಕೇರಳ 

34 ) ವಾಲಾಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ವಾಲಾಯರ್ ನದಿ-ಕೇರಳ 

35 ) ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ- ಕೇರಳ 

36 ) ನೆಯ್ಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ನೆಯ್ಯರ್ ನದಿ-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚು 

37 ) ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಬೆಟ್ವಾ ನದಿ- 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 

38 ) ಬರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಬರ್ನಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 

39 )ಬರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ನರ್ಮದಾ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 

40 ) ಬನ್ಸಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಸೋನೆ ನದಿ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 

41 ) ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚಂಬಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

42 ) ಯೆಲ್ದಾರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಪುರ್ನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

43 ) ಉಜನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೀಮಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

44 ) ಪವ್ನ ಡ್ಯಾಮ್-ಮಾವಲ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

45 ) ಮುಲ್ಶಿ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

46 ) ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

47 ) ಜಯಕ್ವಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

48 ) ಭಟ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಭಟ್ಸಾ ನದಿ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

49 ) ವಿಲ್ಸನ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಪ್ರವಾಹ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

50 ) ತಾನ್ಸಾ ಡ್ಯಾಮ್-ತಾನ್ಸಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

51 ) ಪನ್ಶೇತ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಅಂಬಿ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

52 ) ಮುಲಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಮೂಲಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

53 ) ಕೊಲ್ಕೆವಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವಶಿಷ್ಠ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

54 ) ಗಿರ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್-ಗಿರಾನಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

55 ) ವೈತರ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ವೈತರ್ಣ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ 

56 ) ರಾಧಾನಾಗರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭೋಗಾವತಿ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ 

57 ) ಲೋವರ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ-ತೆಲಂಗಾಣ 

58 ) ಮಿಡ್ ಮನೇರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಪಿಪಿ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆ-ತೆಲಂಗಾಣ 

59 ) ಮೇಲ್ ಮನೇರ್ ಡ್ಯಾಮ್-ಮನೇರ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಕುದ್ಲೈರ್ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

60 ) ಖಾದಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮುತಾ ನದಿ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

61 ) ಗಂಗಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಗೋದಾವರಿ ನದಿ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ 

63 ) ಜಲಪುಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಮಚ್ಚುಂಡ್ ನದಿ- ಒಡಿಶಾ 

64) ಇಂದ್ರವಾತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಇಂದ್ರವಾತಿ ನದಿ-ಒಡಿಶಾ 

65 ) ಹಿರಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ-ಮಹಾನದಿ ನದಿ- ಒಡಿಸ್ಸಾ

66 ) ವೈಗೈ ಡ್ಯಾಮ್-ವೈಗೈ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 

67 ) ಪರುಂಚನಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು-ಪಾರಾಯಯರ್ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 

68 ) ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಕಾವೇರಿ ನದಿ- ತಮಿಳುನಾಡು 

69 ) ಗೋವಿಂದ ಬಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹ ರಿಹಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ರಿಹಂಡ್ ನದಿ-ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

70 ) ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಭಾಗಿರಥಿ ನದಿ-ಉತ್ತರಾಖಂಡ್
71 ) ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ - ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ


 ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು : 
The List of India’s Important Dams and its Locationಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು  ನದಿ  ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಥಳ 

1. ತುಂಗಾ ಭದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು• ತುಂಗಾಭದ್ರ • ಕರ್ನಾಟಕ 

2. ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲಾಶಯ •ಕಾವೇರಿ • ತಮಿಳುನಾಡು 

3. ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಕಾವೇರಿ • ಕರ್ನಾಟಕ 

4. ಮೈಥೋನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಬರಾಕರ್ ನದಿ •ಜಾರ್ಖಂಡ್ 

5. ಉಕಾಯಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ತಾಪಿ ನದಿ •ಗುಜರಾತ್ 

6. ಇಂದಿರಾ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು •ನರ್ಮದಾ ನದಿ • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

7. ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಮಹಾನದಿ ನದಿ • ಒರಿಸ್ಸಾ 

8. ಚೆರುಥಾನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಚೆರುಥಾನಿ • ಕೇರಳ 

9. ಬಗ್ಲಿಹಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಚೆನಾಬ್ ನದಿ •ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ 

10. ರಂಜಿತ್ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ರಾವಿ ನದಿ • ಪಂಜಾಬ್

11. ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು •ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ •ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 

12. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ನರ್ಮದಾ ನದಿ • ಗುಜರಾತ್
 
13. ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು •ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿ • ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 

14. ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

15. ಇಡುಕ್ಕಿ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು •ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ •ಕೇರಳ 

16. ಲಖ್ವಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಯಮುನಾ ನದಿ • ಉತ್ತರಾಖಂಡ್.

17. ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು • ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿ • ಉತ್ತರಾಖಂಡ್.


Post a Comment

Previous Post Next Post