ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಉಚಿತ × ಅನುಚಿತ
ತೆಂಕಣ × ಬಡಗಣ
ಲಕ್ಷಣ × ಅವಲಕ್ಷಣ
ಮೈಮರೆ × ಎಚ್ಚರ
ಏಕ × ಅನೇಕ
ಜನ × ನಿರ್ಜನ
ಗಮ್ಯ × ಅಗಮ
ಪ್ರಧಾನ × ಗೌಣ
ವಾಸನೆ × ದುರ್ವಾಸನೆ
ಶಕುನ × ಅಪಶಕುನ
ಪರಾಕ್ರಮಿ × ಹೇಡಿ
ಆಸೆ × ನಿರಾಸೆ
ಉತ್ಸಾಹ × ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಆರೋಗ್ಯ × ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಲಾಭ × ನಷ್ಟ
ಆಯಾಸ × ಅನಾಯಾಸ
ಸಹಜ × ಅಸಹಜ
ಹಿತ × ಅಹಿತ
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು × ಕಡಿಮೆ
ಮೃದು × ಒರಟು
ಉಪಯೋಗ × ನಿರುಪಯೋಗ
ಸ್ವಾರ್ಥ × ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಒಣ × ಹಸಿ
ಸದುಪಯೋಗ × ದುರುಪಯೋಗ
ಸಾಧಾರಣ × ಅಸಾಧಾರಣ
ಅವಶ್ಯಕ × ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಶುಚಿ × ಕೊಳಕು
ಲಕ್ಷ್ಯ × ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಕೀರ್ತಿ × ಅಪಕೀರ್ತಿ
ನಂಬಿಕೆ × ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಸಮತೆ × ಅಸಮತೆ
ಜಯ × ಅಪಜಯ
ಸತ್ಯ × ಅಸತ್ಯ
ವಿರೋಧ × ಅವಿರೋಧ
ಜನನ × ಮರಣ
ಆದರ × ಅನಾದರ
ಗೌರವ × ಅಗೌರವ
ಪೂರ್ಣ × ಅಪೂರ್ಣ
ಬಡವ × ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
ಸ್ವಿಕರಿಸು × ನಿರಾಕರಿಸು
ಆರಂಭ × ಅಂತ್ಯ
ಸುದೈವಿ × ದುರ್ಧೈವಿ
ಕೃತಜ್ಞ × ಕೃತಘ್ನ
ಊರ್ಜಿತ × ಅನೂರ್ಜಿತ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ × ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಶ್ರೇಷ್ಟ × ಕನಿಷ್ಠ
ಆಧುನಿಕ × ಪ್ರಾಚೀನ
ಉತ್ತಮ × ಕಳಪೆ
ಅಮೃತ × ವಿಷ
ನಗು × ಅಳು
ಹಿಗ್ಗು × ಕುಗ್ಗು
ಸಾಹುಕಾರ × ಬಡವ
ಶಿಷ್ಟ × ದುಷ್ಟ
ಉಚ್ಚ × ನೀಚ
ಸುಕೃತಿ × ವಿಕೃತಿ
ಜಾತಿ × ವಿಜಾತಿ
ನೀತಿ × ಅನೀತಿ
ವ್ಯವಹಾರ × ಅವ್ಯವಹಾರ
ಚೇತನ × ಅಚೇತನ
ಸ್ತುತಿ × ನಿಂದೆ
ಮಿತ × ಅಮಿತ
ಅನುಭವ × ಅನನುಭವ
ಸಜ್ಜನ × ದುರ್ಜನ
ವಾಸ್ತವ × ಅವಾಸ್ತವ
ಅದೃಷ್ಟ × ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನ
ನ್ಯಾಯ × ಅನ್ಯಾಯ
ರೋಗ × ನಿರೋಗ
ಫಲ × ನಿಷ್ಪಲ
ಸಮಂಜಸ × ಅಸಮಂಜಸ
ಮಿತ್ರ × ಶತ್ರು
ವ್ಯಯ × ಆಯ
ಬಾಲ್ಯ × ಮುಪ್ಪು
ಕನಸು × ನನಸು
ಖಂಡ × ಅಖಂಡ
ಮೌಲ್ಯ × ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಸೌಭಾಗ್ಯ × ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಇಹಲೋಕ × ಪರಲೋಕ
ಭಯಂಕರ × ಅಭಯಂಕರ
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ × ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಸ್ವಸ್ಥ × ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಆಡಂಬರ × ನಿರಾಡಂಬರ
ಸಂಶಯ × ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಬೆಳಕು × ಕತ್ತಲೆ
ಮೂರ್ಖ × ಜಾಣ
ಸಹ್ಯ × ಅಸಹ್ಯ
ಮಬ್ಬು × ಚುರುಕು
ಸಮರ್ಥ × ಅಸಮರ್ಥ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ × ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಸ್ವದೇಶ × ಪರದೇಶ
ಉನ್ನತಿ × ಅವನತಿ
ಉತ್ತಮ × ಅಧಮ
ಉಗ್ರ × ಶಾಂತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ × ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಒಡೆಯ × ಸೇವಕ
ಆತಂಕ × ನಿರಾತಂಕ
ಭೀತಿ × ನಿರ್ಭೀತಿ
ಪಾಪ × ಪುಣ್ಯ
ತೇಲು × ಮುಳುಗು
ಭಯ × ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯ × ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ವಿಭಾಜ್ಯ × ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಉಪಕಾರ × ಅಪಕಾರ
ಪ್ರಬಲ × ದುರ್ಬಲ
ಸನ್ಮಾರ್ಗ × ದುರ್ಮಾರ್ಗ
ಸಮ × ಅಸಮ
ಆರ್ಯ × ಅನಾರ್ಯ
ದಯ × ನಿರ್ದಯ
ಅಧ್ಯಯನ × ಅನಧ್ಯಯನ
ಅಧಿಕೃತ × ಅನಧಿಕೃತ
ದ್ವಿತಿಯ × ಅದ್ವಿತಿಯ
ಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನ
ಅಂತ × ಅನಂತ
ದಕ್ಷ × ಅದಕ್ಷ
ಪರಿಚಿತ × ಅಪರಿಚಿತ
ನಾಗರಿಕ × ಅನಾಗರಿಕ
ಆಯುಧ × ನಿರಾಯುಧ
ಸ್ವರ × ಅಪಸ್ವರ
ಆಯಾಸ × ಅನಾಯಾಸ
ಕ್ರಮ × ಅಕ್ರಮ
ಆದಾಯ × ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರಧಾನ × ಗೌಣ
ಗತಿ × ದುರ್ಗತಿ
ನಡತೆ × ದುರ್ನಡತೆ
ಜೇಷ್ಠ × ಕನಿಷ್ಠ
ದಮ್ಯ × ಅದಮ್ಯ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ × ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ
ದೇವ × ದಾನವ
ಅಬಲೆ × ಸಬಲೆ
ಆರಂಭ × ಮುಕ್ತಾಯ
ಖ್ಯಾತಿ × ಅಪಖ್ಯಾತಿ
ಭಾಜ್ಯ × ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ದ್ರವ × ಘನ
ಕೃಪೆ × ಅವಕೃಪೆ
ಮಲ × ನಿರ್ಮಲ
ಅರಿವು × ಮರೆವು
ಕೊಲ್ಲು × ಕಾಯು
ಬಿಂಬ × ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಗದ್ಯ × ಪದ್ಯ
ವಾಚ್ಯ × ಅವಾಚ್ಯ
ಅಂಕುಶ × ನಿರಂಕುಶ
ಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
ಅದೃಷ್ಟ x ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಅನುಭವ x ಅನನುಭವ
ಅನಾಥ x ನಾಥ
ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆ
ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನ
ಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ (ಕೆಟ್ಟಅಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ), ನಿರಭ್ಯಾಸ ( ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)
ಅಮೃತ x ವಿಷ
ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟ (ಅನಮೂಲ್ಯ)
ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆ
ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
ಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
ಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
ಆದರ x ಅನಾದರ
ಆಧುನಿಕ x ಪ್ರಾಚೀನ
ಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆ
ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶ
ಇಂದು x ನಾಳೆ (ನಿನ್ನೆ)
ಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ x ಶಾಂತ
ಉಚ್ಚ x ನೀಚ
ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
ಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತ x ಅವನತ
ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿ
ಉಪಕಾರ x ಅಪಕಾರ
ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗ
ಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
ಉಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ
ಊರ್ಜಿತ x ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ (ಗುಂಪು)
ಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
ಒಣ x ಹಸಿ
ಕನಸು x ನನಸು
ಕನ್ಯೆ x ಸ್ತ್ರೀ
ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
ಕಾಲ x ಅಕಾಲ
ಕೀರ್ತಿ x ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಕೃತಜ್ಞ x ಕೃತಘ್ನ
ಖಂಡ x ಅಖಂಡ
ಗೌರವ x ಅಗೌರವ
ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಚೇತನ ಅಚೇತನ
ಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
ಜನ x ನಿರ್ಜನ
ಜನನ x ಮರಣ
ಜಯ x ಅಪಜಯ
ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ
ಜಾತ x ಅಜಾತ
ಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
ಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿ
ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞ
ತಲೆ x ಬುಡ
ತೇಲು x ಮುಳುಗು
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ x ಅಧೈರ್ಯ
ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆ
ನಗು x ಅಳು
ನಾಶ x ಅನಾಶ
ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
ನೀತಿ x ಅನೀತಿ
ನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ
ಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ
ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರ
ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲ
ಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
ಬತ್ತು x ಜಿನುಗು
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
ಬಾಲ್ಯ x ಮುಪ್ಪು
ಬೀಳು x ಏಳು
ಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
ಭಕ್ತ x ಭವಿ
ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿ
ಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
ಮಿತ x ಅಮಿತ
ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
ಮೂಡು x ಮುಳುಗು (ಮರೆಯಾಗು)
ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
ಮೃದು x ಒರಟು
ಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ರೀತಿ x ಅರೀತಿ
ರೋಗ x ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಲಾಭ x ನಷ್ಟ
ವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ
ವಿನಯ x ಅವಿನಯ


Post a Comment

Previous Post Next Post